Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve
A-LIFE

1. Organizator in izvajalec storitve A-LIFE

Ti splošni pogoji in navodila za uporabo storitve določajo način izvajanja storitve A-LIFE, ki jo je v sklopu operacij KROP 2011 in KROP 2012 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij, razvilo podjetje ELEKTROTEHNA MIKROPIS GROUP EMG, proizvodnja trgovina in servis, d.d., Žalec. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Z uporabo storitve A-LIFE se uporabnik storitve strinja in potrjuje Splošne pogoje in navodila za uporabo storitve A-LIFE, ki so objavljeni na www.antistres.si

2. Opis storitve A-LIFE

Storitev A-LIFE, dostopno na www.antistres.si, lahko uporabljajo vsi uporabniki, ki imajo dostop do medmrežja, mobilno aplikacijo A-LIFE pa tisti, ki so uporabniki/naročniki omrežij, ki omogočajo vzpostavitev podatkovne povezave, mladoletni uporabniki pa se na storitev lahko prijavijo zgolj ob predhodni odobritvi zakonitih zastopnikov oz. skrbnikov. Predpogoj za uporabo storitve A-LIFE je, da se uporabnik v celoti seznani, sprejeme in potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji in navodili za uporabo storitve A-LIFE.

Organizator storitve A-LIFE omogoča uporabnikom izpolnjevanje različnih vprašalnikov, izvajanje testov, vnašanje ali samodejno beleženje različnih podatkov in meritev z uporabo senzorjev in sistema globalnega določanja lege, ki jih vmesnik samodejno obdeluje in uporabnika obvesti, kje se glede na statistično obdelavo ali uveljavljeno normo pri posameznem podatku, meritvi ali kazalcu nahaja. Organizator storitve A-LIFE poudarja, da je storitev zgolj informativne narave ter služi kot informativni pripomoček za rekreacijo in zdravo življenje. Vsi podatki, ki jih uporabnik prejme so zgolj informativni ter nikakor ne predstavljajo, nadomeščajo ali kakorkoli pripomorejo diagnosticiranju zdravstvenega stanja ali celo nadomeščanju zdravljenja samega.

2.1. Trajanje storitve

Storitev poteka od 20.10.2012 dalje in preneha s preklicem s strani izvajalca storitve.

2.2. Prijava na storitev A-lIFE in sodelovanje pri storitvi A-lIFE

Uporabnik se lahko prijavi na storitev A-LIFE preko spletne strani www.antistres.si tako, da ustvari svoj uporabniški račun, izbere željeni obseg storitve v obliki paketa in se seznani s Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve A-LIFE ter potrdi svoje strinjanje z njimi.

Uporabnik se lahko prijavi na storitev A-LIFE tudi tako, da preko mobilnih trgovin (App Store) prenese mobilno aplikacijo A-LIFE, si ustvari svoj uporabniški račun in se seznani s Splošni pogoji in navodili za uporabo storitve A-LIFE ter potrdi svoje strinjanje z njimi.

2.3. Prijava na storitev in pravice uporabnika kot potrošnika

Pogodba je sklenjena, ko uporabnik potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji in navodili za uporabo storitve A-LIFE, ki vključujejo vse bistvene podatke. V kolikor v postopku pred prijavo na storitev uporabnik pri vnosu podatka naredi napako, lahko postopek kadarkoli prekine in se na storitev prijavi ponovno, kot je to opisano v razdelku 2.2., v kolikor pa pomotoma odda napačne podatke, pa jih lahko kasneje pod zavihkom »Profil« po potrebi spremeni in popravi.

Uporabnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od sklenitve pogodbe organizatorju storitve sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka na naslov organizatorja storitve oddana v roku, pri čemer mora biti pošiljka take oblike, da omogoča dokazovanje, kdaj je uporabnik pošiljko odposlal (priporočena poštna pošiljka, faks, e-pošta).

Uporabnik po izteku roka, navedenega v prejšnjem odstavku od pogodbe odstopi tako, da sam deaktivira uporabniški račun kot je opisano v navodilih za uporabo.

2.4. Cenik storitve A-LIFE

Uporaba storitve A-LIFE je za uporabnika brezplačna. Vsako uporabniku poslano sporočilo je za uporabnika brezplačno.

Poslana sporočila in obračunani prenos podatkov se uporabniku obračunavajo po običajnem ceniku njegovega ponudnika telekomunikacijskih storitev.

3. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov uporabnika

Uporabnik zagotavlja in nosi izključno odgovornost, da so vsi posredovani podatki pravilni in točni. Uporabnik je izključno odgovoren za vse podatke, ki se nahajajo na portalu oz. mobilni aplikaciji A-LIFE, če jih kakorkoli posreduje, obelodani, idr. V kolikor uporabnik izrecno pisno privoli v posredovanje posameznih podatkov drugemu obdelovalcu, organizator storitve ne nosi nikakršne odgovornosti za tako posredovane podatke. Občutljivi osebni podatki bodo pri obdelavi posebej označeni in zavarovani skladno z veljavno zakonodajo. Organizator storitve se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo Republike Slovenije varoval vse osebne podatke uporabnikov, ki z uporabo storitve A-LIFE organizatorju storitve dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje njihovih osebnih podatkov za namene delovanja storitve A-LIFE, statistične namene in znanstveno-raziskovalne namene ter jih brez pisne privolitve uporabnika ne bo posredoval tretjim osebam.

4. Avtorske pravice

Organizator storitve ima urejene vse materialne in moralne avtorske pravice v zvezi z vsebinami, ki jih bo ponujal v okviru storitve A-LIFE in izrecno prepoveduje vsem tretjim zlorabo, posredovanje, predvajanje, preslikanje vseh slik, videoposnetkov, logotipov in drugih vsebin, ki so del storitve A-LIFE.

5. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik je seznanjen in sprejema, da:

  • je storitev A-LIFE informativne narave in so vsi podatki, ki jih uporabnik prejme zgolj informativni ter nikakor ne predstavljajo, nadomeščajo ali pripomorejo diagnosticiranju zdravstvenega stanja ali celo nadomeščajo zdravljenje samo. Organizator storitve uporabniku svetuje, da se glede zdravniških in drugih priporočil ter navodil obrne na pooblaščene zavode in izvajalce storitev;
  • je v celoti odgovoren za vse posredovane podatke v storitev A-LIFE, pri čemer pod nobenim pogojem in načinom organizator storitve ni odgovoren za kakršnokoli posledico, ki bi jo uporabnik utrpel;
  • storitev A-LIFE in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varna ter zanesljiva, pri čemer se organizator zavezuje upoštevati vse zakonske določbe o varstvu osebnih podatkov.
  • organizator storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami in ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
  • organizator storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežij, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ne odgovarja za primere višje sile;
  • nosi vso odgovornost za ustrezno zaščito vseh podatkov na nosilcih (npr. trdi tisk, mobilni telefon, mobilna tablica, idr.), da organizator storitve ne odgovarja za kakršnokoli škodo v primeru izgube teh podatkov ter ne odgovarja za nedelovanje storitve v primeru tehnične neustreznosti opreme uporabnika (računalnik, mobilni telefon);

6. Splošni pogoji in navodila za uporabo

Pogoj za uporabo je, da se uporabnik strinja s predmetnimi Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve A-LIFE. S potrditvijo teh splošnih pogojev in navodil za uporabo uporabnik izrecno pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo ter izjavi, da je v celoti seznanjen z vsemi podatki po čl. 43. b veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov. Predmetni Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve so objavljeni na spletni strani www.antistres.si

Uporabnik je dolžan bodisi natisniti bodisi shraniti vsakokrat veljavne splošne pogoje in navodila za uporabo storitve ter jih hraniti do konca uporabe storitve.

7. Reklamacije

Organizator storitve je odgovoren za reševanje reklamacij v zvezi s pravilno izvedbo storitve. V primeru utemeljenih reklamacij se organizator storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika telekomunikacijskih storitev, bo organizator storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika telekomunikacijskih storitev. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik telekomunikacijskih storitev vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik telekomunikacijskih storitev rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika telekomunikacijskih storitev in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika telekomunikacijskih storitev v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje:

ELEKTROTEHNA MIKROPIS GROUP EMG, proizvodnja trgovina in servis, d.d., Žalec

EMG, d.d., Žalec

Aškerčeva 4a, 3310 Žalec

Delavnik: Pon-Pet od 9h do 15h, razen dela prostih dni.

8. Kršitve

Izvajalec storitve bo brez predhodnega opozorila izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s splošnimi pogoji in navodili za uporabo, veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.

9. Splošno

Organizator storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave, zakonske narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju. V kolikor uporabnik ne bi sprejel spremenjenih pogojev storitve, mu organizator storitve lahko prepreči dostop do storitve v celoti ali deloma.

Organizator storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni splošni pogoji in navodila za uporabo storitve A-LIFE.

Rok veljavnosti podatkov po veljavnem čl. 43b/I-8 ZVPot je vezan na vsakokrat veljavne splošne pogoje in navodila za uporabo storitve, ki so objavljeni na spletni strani www.antistres.si

Pogodba je shranjena pri organizatorju storitve, dostop do nje pa je možen ob predhodni pisni najavi uporabnika pri izvajalcu storitve. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku, uporaba storitve A-life pa je mogoča v slovenskem in angleškem jeziku.

Splošni pogoji in navodila za uporabo storitve so v izvirniku pripravljeni v slovenskem jeziku. V primeru kakršnegakoli dvoma med izvirnim besedilom in prevodom v tuji jezik, je veljavna slovenska verzija.

V primeru, da stranke sporov ne bodo mogle rešiti sporazumno je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju v Republiki Sloveniji in dogovorjena uporaba slovenskega prava.

Splošne pogoje je organizator storitve sprejel dne 30.9.2012